En helhetsleverantör
inom ventilation

VBBA startades 1988 och är ett heltäckande företag som verkar i Blekinge med omnejd. Vi arbetar med ventilation inom alla branscher och erbjuder service, entreprenad, industriservice och OVK-besiktningar.

Från projektering till färdig anläggning

På företaget finns en bred kunskap under ett och samma tak. Vi är med hela vägen, från första kontakt till färdigt projekt, där vi också erbjuder service på anläggningar.

Entreprenad i
alla storlekar

VBBA har stor erfarenhet av totalentreprenader  där vi tar allt ansvar för den tekniska utformningen. Det betyder att vi är en långsiktig och pålitlig partner vid nybyggnationer och ombyggnationer.

Våra styrkor är att vi har en bra projektstyrning och kompetent personal i projekten. Vi har också ett starkt nätverk av samarbetspartners som innebär att vi har möjlighet att erbjuda kostnadseffektiva lösningar med stor flexibilitet.

Att hålla budget, utföra projekt på utsatt tid och leverera ett slutresultat med hög kvalitet är självklarheter!

Serviceuppdrag

Vi utför alla möjliga serviceuppdrag i Blekinge. Vår specialiserade servicegrupp har lång erfarenhet och känner till våra kunders verksamheter. Det säkerställer att service utförs på rätt sätt. Vissa kunder kräver snabb och effektiv service. Genom att finnas nära våra kunder är vi snabbt på plats för att utföra serviceåtgärder.

Låt oss utföra OVK-besiktningen

Ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet av en certifierad funktionskontrollant. Den certifierade kontrollanten får även fungera som sakkunnig i vissa bygglovs- och anmälningspliktiga projekt. RISE Certifiering är ackrediterade att utfärda certifiering för sakkunnig funktionskontrollant.

Vi utför OVK-besiktning på alla förekommande ventilationsanläggningar. Flera av våra medarbetare är certifierade OVK-kontrollanter, vilket innebär att vi är en helhetspartner inom OVK. Med egna kontrollanter kan vi också erbjuda en snabb process.

En helhetsleverantör
inom ventilation

VBBA utför alla typer utav ventilationsinstallationer. Allt från privatpersoner till stora entreprenader och industri. Vi verkar i Blekinge med omnejd.

Från projektering till färdig anläggning

På företaget finns en bred kunskap under ett och samma tak. Vi är med hela vägen, från första kontakt till färdigt projekt, där vi också erbjuder service på anläggningar.

FR2000 är en standard för ledningssystem med krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Kraven utgår från tolkningar av ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Lösningar som bidrar
till en bättre miljö

På VBBA tar vi ett helhetsgrepp och utför alla typer av installationer inom ventilation för att ge våra kunder ett optimalt inomhusklimat. Med vår tekniska kompetens och vårt servicetänkande i ryggen hittar vi behovsanpassade och energieffektiva lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle. VBBA står bakom FN:s globala mål.

Bra ventilationslösningar handlar om energi i dubbel bemärkelse. Dels ger det energi till den som bor eller arbetar inomhus – redan en liten avvikelse från optimalt inomhusklimat sänker vår presentationsförmåga märkbart. Dels är det ett utmärkt sätt att energieffektivisera, vilket generellt sett kan minska uppvärmningskostnaderna med 30-40 procent.

Oavsett om du äger ett stort köpcentrum eller kontorsbyggnader så vet vi hur vi skapar fungerande ventilationslösningar som ger en bättre inomhusmiljö för dem som vistas där, en bättre ekonomi för dig och bättre energieffektivitet i din anläggning som skonar miljön.

Vår policy

Dessa policys skall vara kända och tillämpade av var och en inom vårt företag vilket säkerställs genom en kontinuerlig återföringsinformation från Ledningen.

Kvalitetspolicy

För oss är kvalitet den största garantin för vårt fortbestånd och vår expansion vilket innebär att vi återför alla typer av avvikelser i syfte att ständigt förbättra oss. Vi skall innan vi lämnar en arbetsplats eller en leverans ha kontaktat kunden för att fråga honom om han är nöjd med vår insats eller leverans. Verksamhetsledningssystemet skall ha möjlighet att upptäcka och härleda avvikelser samt rätta till orsakerna till dessa om de trots allt skulle uppträda.

Detta innebär att

alla arbetsuppgifter som påverkar produkters kvalitet, där avvikelser kan tänkas uppträda, skall beskrivas och planeras så att erforderliga resultat uppnås.
• det skall säkerställas att personalen har erforderliga kunskaper och att rätt hjälpmedel finns till förfogande vid utförandet.
• att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo.
• att leverans av beställd produkt sker i rätt tid.
• att alltid erbjuda kunden den mest kostnadseffektiva lösningen som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar.
• att vårt kvalitetssystem fortlöpande utvärderas och förbättras.
• att ge medarbetarna tillräcklig information och att avsätta erforderliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt.
• att ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader.

Miljöpolicy

Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.
Genom att omsorgsfullt välja leverantörer som aktivt visar att de tillsammans med oss bidrar till att minska vår miljöpåverkan och därmed kunna producera våra tjänster/varor så effektivt och resurssnålt som möjligt vilket främjar såväl en god naturmiljö som ekonomi.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Arbetsmiljöpolicy

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet utvärderas löpande företagets insatser för att kunna göra förbättringar gällande arbetsmiljö. Vi vill skapa säkra och bra arbetsplatser genom att vi åtgärdar de brister som vår personal påpekar samt upptäcks vid våra skyddsronder och byter ut gamla maskiner/utrustningar mot nya samt moderniserar gemensamhetsutrymmen för att skapa en mer social miljö som möjliggör en god samverkan. Genom tydliggjorda krav vad gäller arbetsuppgifter, uppgifternas utförande och uppgiftsfördelningen vad avser arbetsmiljön försöker vi skapa möjligheter till utveckling för medarbetarna, där ledarskapet är inriktat på att skapa sådana förutsättningar.

Brandskyddspolicy

Inom vårt företag ska vi ha ett fullgott skydd mot olyckor och brand. Det är viktigt för oss att vår anläggning är säker och trygg för medarbetare, besökare, kunder, leverantörer och omgivning.

Vi ska i detta syfte ha en organisation med god beredskap och dokumenterade rutiner för att hantera brand- och olyckstillbud. Alla medarbetare skall engageras i arbetet med att tidigt upptäcka och förebygga brand- och andra olycksrisker i verksamheten. Om brand- eller olyckshändelse ändå inträffar skall alla medarbetare ha utbildning och övning för att kunna hantera sådan händelse på ett sätt som förhindrar att personer kommer till skada och att materiella skador minimeras.
Vi ska i vår organisation arbeta med att ständigt förbättra rutiner och metoder för brand- och olycksskydd. Gällande lagstiftning och ansvariga myndigheters med stöd av lagstiftningen utfärdade förordningar, regler, råd och anvisningar skall formulera minimikraven i vårt skyddsarbete.

Kompetenspolicy

Kompetens är förmågan att lösa en uppgift genom att tillämpa sina kunskaper och färdigheter.
Vår personal och dess kompetens är nyckeln till en framgångsrik verksamhet i linje med kundens behov. En strukturerad och strategisk kompetensförsörjning vid vårt företag är därför en betydande faktor för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Vårt företag ska vara en stimulerande och attraktiv arbetsplats som har förmågan att rekrytera, behålla och utveckla kompetent personal. Det är av största vikt att alla medarbetare känner motivation och har rätt kompetens för att verksamhetens mål ska uppfyllas. Både formell och funktionell kompetens är viktig. Funktionell kompetens innebär dels kunskaper förvärvade genom erfarenhet, dels personliga egenskaper som exempelvis attityd, kreativitet och engagemang.

Socialt ansvarstagande

VBBA i Karlshamn AB ska ses som ett pålitligt och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina åtaganden. Bolagets verksamhet bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer. Medarbetarnas motivation och drivkraft att prestera goda resultat och samspela med våra affärspartners och med omvärlden i stort är avgörande för vår framgång. Vår verksamhet ska bygga på god etik och stor respekt för alla individer såväl inom företaget som vid externa kontakter.

Verksamheten bedrivs efter följande principer:

  • Vi respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd. Arbetstagares rätt att organisera sigi valfri arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt ska respekteras. Vi accepterar inte barn- eller tvångsarbete.
  • Vi accepterar inte bestickning och otillbörlig påverkan.
  • Vi erbjuder våra anställda samma möjlighet oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
  • Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier.
  • Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö samt driver ett systematiskt förbättringsarbete.
  • Vår ambition är att bedriva verksamheten med god etik och vi ska i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet

Några av våra kunder